Hraboš: Malý hlodavec s velkým apetitem

Hraboš

Charakteristika hraboše

Hraboš je drobný hlodavec s robustním tělem a krátkým ocasem, obvykle kratším než polovina délky těla. Jeho srst je hustá a jemná, zbarvená do hnědých až šedohnědých odstínů, aby splývala s okolním prostředím. Charakteristické jsou pro něj malé, skryté uši a tupý čenich s hmatovými vousky, které hrabošovi pomáhají orientovat se v podzemních norách. Tyto nory, často propojené do složitých systémů, si hraboš hloubí pomocí silných drápů na předních končetinách. Živí se převážně rostlinnou potravou, a to jak zelenými částmi rostlin, tak semeny a kořínky. V zimě se hraboši uchylují do svých nor, kde přežívají díky zásobám potravy nashromážděných během teplejších měsíců.

Výskyt a prostředí

Hraboši, typičtí drobní hlodavci, se vyskytují v široké škále prostředí napříč Evropou a Asií. Preferují otevřenou krajinu s dostatkem vegetace, která jim poskytuje potravu i úkryt. Často je najdeme na loukách, pastvinách, polích, ale i v zahradách a parcích. Hraboši si budují složité systémy nor, které jim slouží k bydlení, rozmnožování a ochraně před predátory. Tyto nory, propojené hustou sítí chodeb, mohou sahat až do hloubky 50 cm a rozprostírat se na ploše několika metrů čtverečních. Hustota populace hrabošů se liší v závislosti na dostupnosti potravy a ročním období. V příznivých letech s dostatkem potravy může dojít k jejich přemnožení, kdy se jejich počet na hektar může vyšplhat až na několik stovek. Naopak v zimních měsících nebo při nedostatku potravy jejich populace klesá. Hraboši jsou důležitou součástí potravního řetězce a slouží jako kořist pro dravé ptáky, lišky, lasice a další predátory.

Potrava a způsob života

Hraboši, typičtí drobní hlodavci, jsou známí svou žravostí a důležitou rolí v ekosystému. Jejich jídelníček se liší podle druhu a ročního období. Většina druhů hrabošů se živí převážně rostlinnou stravou, preferují zelené části rostlin, semena, kořínky a hlízy. Oblíbenou potravou jsou pro ně například obiloviny, traviny, luštěniny a různé druhy plevelů. V menší míře konzumují i hmyz, larvy a další bezobratlé živočichy, čímž si doplňují potřebné bílkoviny.

Hraboši si potravu hledají v okolí svých nor, které tvoří složité systémy chodeb a komor. Aktivní jsou převážně v noci a za soumraku, kdy se vydávají za potravou. V zimním období, kdy je nedostatek dostupné potravy, se hraboši uchylují k konzumaci zásob, které si nashromáždili během léta a podzimu. Tyto zásoby, uložené v jejich norách, jim pomáhají přežít nepříznivé zimní měsíce. Hraboši se tak stávají důležitou součástí potravního řetězce, slouží jako kořist pro dravé ptáky, lišky, lasice a další predátory.

Rozmnožování a populace

Hraboši, typičtí drobní hlodavci, jsou známí svou reprodukční schopností. Samice hraboše dosahují pohlavní dospělosti již ve věku několika týdnů a za příznivých podmínek mohou mít i několik vrhů ročně. Počet mláďat v jednom vrhu se pohybuje od čtyř do deseti, ale může být i vyšší. Březnost trvá okolo tří týdnů a mláďata se rodí slepá a holá. Rychlý reprodukční cyklus umožňuje hrabošům prudce navyšovat svou populaci v krátkém čase, zvláště při dostatku potravy a absenci predátorů. Tento jev, známý jako "hraboší kalamita", může mít značný dopad na zemědělské plodiny a lesní porosty. Populace hrabošů jsou ovlivňovány řadou faktorů, včetně dostupnosti potravy, klimatických podmínek a predace. Mezi jejich přirozené nepřátele patří draví ptáci, lišky, kuny a lasičky. Tyto predátory hrají důležitou roli v regulaci populace hrabošů.

Význam v ekosystému

Hraboši a další drobní hlodavci hrají v ekosystému nezastupitelnou roli, ačkoliv si to často neuvědomujeme. Jsou důležitou součástí potravního řetězce a slouží jako potrava pro mnoho predátorů, jako jsou sovy, dravci, lišky nebo lasičky. Bez nich by tyto druhy strádaly nedostatkem potravy a jejich populace by mohly být ohroženy. Zároveň hraboši a hlodavci ovlivňují vegetaci. Svou činností, jako je hrabání nor a konzumace rostlin, přispívají k rozrušování půdy, jejímu provzdušňování a obohacování o živiny. To podporuje růst rostlin a zvyšuje biodiverzitu. Jejich nory také slouží jako úkryt pro jiné živočichy, jako jsou hmyz nebo plazi. Je důležité si uvědomit, že i když jsou hraboši a hlodavci někdy vnímáni jako škůdci, jejich přítomnost v ekosystému je klíčová pro jeho zdraví a rovnováhu.

Škody způsobené hraboši

Hraboši, drobní hlodavci s nenasytným apetitem, dokáží napáchat na zemědělských plodinách značné škody. Jejich drobná tělíčka skrývají překvapivou žravost a schopnost rychlé reprodukce, což z nich dělá hrozbu pro úrodu. Hraboši se živí především zelenými částmi rostlin, kořeny a semeny. S oblibou konzumují obilí, kukuřici, řepku, ale nepohrdnou ani mladými stromky a keři. Poškozují rostliny okusováním stébel, listů a kořenů, což vede k oslabení rostliny a snížení výnosů. V extrémních případech může dojít až k úplnému zničení úrody. Kromě přímých škod způsobených konzumací plodin, hraboši také narušují půdní strukturu svými norami a tunely. Tyto chodby narušují kořenový systém rostlin a ztěžují jim příjem vody a živin. Zemědělci proto musí vynakládat nemalé prostředky na ochranu svých plodin před hraboši. Mezi nejčastější metody ochrany patří mechanické zábrany, chemické přípravky a biologická ochrana pomocí predátorů.

Druh hraboše Velikost Zbarvení Výskyt Potrava
Hraboš polní (Microtus arvalis) 9-12 cm Šedohnědý Pole, louky Rostlinná strava
Hraboš mokřadní (Arvicola amphibius) 12-22 cm Tmavě hnědý Blízko vody Rostlinná strava, hmyz

Regulace populace hrabošů

Hraboš polní je drobný hlodavec, který v přírodě hraje důležitou roli. Slouží jako potrava pro dravé ptáky a savce. Jeho přemnožení však může způsobit značné škody zemědělcům. Regulace populace hrabošů je proto důležitým tématem. Mezi přirozené metody regulace patří podpora predátorů, jako jsou sovy, poštolky, lasičky nebo lišky. Podporou hnízdění a vytvářením vhodných biotopů můžeme přispět k jejich vyššímu výskytu v krajině. Důležitá je také pestrá krajina s dostatkem remízků a mezí, které slouží jako úkryt pro predátory. Zemědělci mohou k regulaci hrabošů využít i agrotechnické metody. Patří mezi ně hluboká orba, která ničí hnízda a nory hrabošů, nebo střídání plodin. Chemická regulace pomocí rodenticidů by měla být až krajním řešením. Tyto látky jsou toxické nejen pro hraboše, ale i pro ostatní živočichy a mohou kontaminovat půdu a vodu. Je důležité si uvědomit, že cílem regulace populace hrabošů není jejich vyhubení, ale udržení jejich populace na únosné míře.

Publikováno: 04. 07. 2024

Kategorie: příroda

Autor: Veronika Churavá

Tagy: hraboš | drobný hlodavec